GDPR - SANT

GDPR

GDPR och personlig integritet

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är en integritets- och dataskyddsförordning i Europeiska unionen som trädde i kraft den 25 maj 2018.

GDPR ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Förutom att stärka och standardisera integriteten för användardata i alla EU-länder införs nya eller ytterligare skyldigheter för alla organisationer som hanterar EU-medborgares personuppgifter, oavsett var organisationerna är belägna.

Vi värnar om din personliga integritet och det är därför viktigt att du kan känna dig trygg när det gäller hanteringen av dina personuppgifter. Vi är öppna med hur dina personuppgifter hanteras och vi följer gällande lagar, regler och riktlinjer avseende dataskydd. Du kan också känna dig trygg med att vi inte säljer dina personuppgifter vidare till andra företag.

De nya reglerna innebär att du som registrerad har ett antal rättigheter. Nedan kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vem du kan kontakta om du har frågor etc.

Personuppgifter ska vara:

  • Behandlas lagligt, rättvist och på ett öppet sätt
  • Insamlas för specificerade, uttryckliga och legitima ändamål och inte vidarebehandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål
  • Adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas
  • Korrekt och, vid behov, uppdaterad
  • Lagras inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna samlas in
  • Behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, med hjälp av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder


Vi respekterar våra kunders (Issuers), deras kunders (Recipients) och våra anställdas rätt till integritet och dataskydd, och därför har vi uppdaterat tillämpliga policyer och rutiner för att uppfylla kraven i GDPR. Vi har vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att kunderna och deras uppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med integritetsprinciperna och de nya kraven i GDPR.

TRUE har åtagit sig att följa GDPR som både personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarig för personuppgifter. Vi kan tillhandahålla ett databehandlingsavtal för våra kunder, och vi är också öppna för att använda avtal som tillhandahålls oss av potentiella kunder, så länge de överensstämmer med alla gällande GDPR-regler och förordningar.


Vem är ansvarig för personuppgifter?
I denna integritetspolicy representerar True Value Software AB verksamheten i TRUE Original Documents, även kallad TRUE. True Value Software AB aka TRUE är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Dina kontaktuppgifter och information om dina dokument behandlas i register för bland annat dokumenthantering.


För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är allmänintresset. Om du har fått ett TRUE-dokument med vår teknik behandlar vi dina uppgifter för att kunna säkra ditt dokument, visa ditt dokument online och för att du ska kunna dela det och ladda ner det. Vi behandlar också dina personuppgifter i kommunikationssyfte för att kunna erbjuda dig relevant information om de säkra dokumenten och deras användning.

Om du representerar en av våra leverantörer eller kunder hanterar vi dina personuppgifter för att administrera vårt avtalsförhållande och/eller kommunicera våra tjänster i förhållande till din arbetsgivare eller den organisation du representerar. Vi behandlar även personuppgifter för affärs- och metodutveckling.

För att kunna skicka nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall din e-postadress. True Value Software AB sparar dina uppgifter tills du meddelar att du inte längre vill ha nyhetsbrevet, eller när vi slutar skicka ut nyhetsbrevet.


Vilken rättslig grund har vi för behandlingen av dina personuppgifter?
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtal. Vi är också skyldiga att behandla vissa uppgifter enligt lag, t.ex. avseende penningtvätt och bokföring. Vi har även en rättslig skyldighet att behandla personuppgifter för att följa regelverket för vissa av våra kunder som är registrerade som certifierings-/ackrediteringsorgan.


Varifrån får vi dina personuppgifter?
Från våra kunder eller eventuella framtida kunder samlar vi in personuppgifter direkt, t.ex. vid offertförfrågan eller i samband med en revision. Från deras kunder, mottagarna av TRUE-dokument, får vi personuppgifter från våra kunder.


Skickar True Value Software AB din personliga information till en utomstående?
Nej, det gör vi inte.


Var behandlas mina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter inom EU/EES-området.


Hur länge lagras mina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt i enlighet med kraven i respektive standard och bokföringslagen. De gallras sedan i enlighet med särskilda rutiner. Om du begär att få dina uppgifter borttagna kan såväl TRUE som den kund som utfärdat ett dokument till dig ta bort dokumentet, och de uppgifter det innehåller.


Vilka rättigheter har jag?
Du som registrerad har ett antal rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.
Du har rätt att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter och få ett registerutdrag (rätt till tillgång).
Vidare har du rätt att få felaktiga och ofullständiga uppgifter rättade (rätt till rättelse).
Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade eller begränsade i vissa fall, t.ex. när det inte finns någon rättslig grund eller när vi inte längre behöver personuppgifterna (rätt till radering och begränsning).
Dessutom har du rätt att överföra dina uppgifter som du har tillhandahållit till någon annan (rätt till dataportabilitet). Precis som tidigare har du också rätt att begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring.


Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Det är viktigt för oss att fullgöra våra åtaganden när det gäller integritet och datasäkerhet. Vi hjälper dig gärna att följa GDPR-reglerna. Om du har frågor om dina rättigheter enligt GDPR som mottagare av ett dokument eller som kund hos TRUE kan du kontakta oss på support@trueoriginal. com

Du kan också skriva till oss på adressen:
True Value Software AB, Brahegatan 10, 114 37 Stockholm, Sverige.
Du har också rätt att lämna in ett klagomål eller en anmälan direkt till Integritetsskyddsmyndigheten.

Denna informationstext uppdaterades senast den 01 april 2022. Vi kan komma att uppdatera informationstexten om något innehåll ändras, t.ex. om våra syften skulle ändras. Den senaste versionen ska alltid finnas tillgänglig på denna sida.